1. Indien Cliënt een klacht heeft over de Zorg/hulp/ondersteuning, dan kan zij daarvoor bij Nynke Wiersma terecht. Nynke Wiersma zal zich inspannen in onderling overleg met Cliënt tot een oplossing te komen.
  2. Nynke Wiersma heeft zelfstandig een klachtenregeling getroffen zoals bedoeld in de artikelen 13 tot en met 17 (Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg (“Wkkgz”). De klachten van de Cliënt die betrekking hebben op de Zorg/hulp/ondersteuning die door Nynke Wiersma in het kader van de behandelovereenkomst is/wordt geleverd worden conform de klachtenregeling van Nynke Wiersma afgehandeld.
  3. Nynke Wiersma verklaart dat zij is aangesloten bij een geschilleninstantie bedoeld in artikel 18 Wkkgz. Wanneer Cliënt een geschil aanhangig maakt, zal de geschilleninstantie waarbij Nynke Wiersma is aangesloten dit geschil in behandeling nemen. Nynke Wiersma is voor klachtenafhandeling aangesloten bij de brancheorganisatie Solopartners onder lidmaatschap nummer 128299. Stichting Klachtenregeling.nl is de bemiddelende instantie in geval van geschillen.
  4. Cliënt wordt door Nynke Wiersma indien gewenst geïnformeerd over de wijze waarop zij een klacht kan indienen c.q. een geschil aanhangig kan maken.